Algemene Voorwaarden MCCOLLECT

In deze algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop MCCOLLECT de dienstverlening omtrent de bezorgingen uitoefent. MCCOLLECT hecht grote waarde aan een goede voorlichting. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening. MCCOLLECT wil in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar mogelijk zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

MCCOLLECT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83122389. U kunt ons telefonisch bereiken via 085-0803701 of via email op info@mccollect.nl.

Artikel 1: Definities

 1. MCCOLLECT : MCCOLLECT, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 83122389
 2. Klant: degene met wie MCCOLLECT een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: MCCOLLECT en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MCCOLLECT.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden al zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. MCCOLLECT voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. MCCOLLECT heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk (digitaal) akkoord.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat MCCOLLECT op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomt.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MCCOLLECT op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
 6. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenende karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MCCOLLECTenkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

Artikel 4: uitvoering van een dienst

 1. MCCOLLECT zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:400 BW.
 2. Indien MCCOLLECT op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient MCCOLLECT de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 

Artikel 5: Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MCCOLLECT.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk door MCCOLLECT redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 6: Bezorginformatie en voorwaarden

 1. De klant controleert of de naam, adres, postcode, woonplaats en telefoongegevens correct zijn vermeld op de koopovereenkomst. Indien het afleveradres een ander adres is als het hoofdadres op de koopovereenkomst dient op de koopovereenkomst tevens het afleveradres te staan.
 2. De klant is verantwoordelijk dat er op de afgesproken dag van bezorging iemand thuis is en bereikbaar bent op het opgegeven telefoonnummer. Wanneer niemand thuis is bij levering, wachten de bezorgers niet en is de klant bezorgkosten verschuldigd.
 3. De klant is verantwoordelijk voor opgave van correcte en complete informatie aangaande te vervoeren goederen en omstandigheden op locatie.
 4. MCCOLLECT maakt een prijsopgave op basis van de verstrekte informatie. Indien deze onjuist en/of gedeeltelijk onjuist is kan het afgesproken bedrag ter plaatse hierop worden aangepast.
 5. Goederen kunnen soms breder en/of langer zijn en passen dan vaak niet door een voordeur, lift en/of een trapgat. De klant is zelf verantwoordelijk dat goederen naar binnen kunnen en dient vooraf de goederen goed te hebben opgemeten.
 6. De klant dient ervoor zorg te dragen dat alle obstakels, die naar binnen brengen van goederen kunnen bemoeilijken, zijn verwijderd. Denk hierbij aan kastjes, schilderijen, lampen of andere voorwerpen die aan de muur zijn bevestigd. MCCOLLECT is niet aansprakelijk voor schades aan de hierboven vermeldde zaken.
 7. Indien goederen niet op een normale wijze (geen demontagewerkzaamheden noodzakelijk om goederen naar binnen te krijgen, goederen kunnen naar binnen zonder deurposten of muren te raken naar binnen worden gebracht) de woning inpassen mede als gevolg van verkeerd opgegeven informatie dan kan de bezorging niet verder plaatsvinden. De goederen zullen dan voor de deur worden geplaatst. De klant dient alsnog de afgesproken bezorgkosten te betalen. Indien de planning het toelaat, kunnen de goederen eventueel terug naar de winkel worden gebracht tegen een vaste bezorgvergoeding boven de afgesproken bezorgkosten.
 8. De klant is verantwoordelijk voor bescherming van de vloer middels bijvoorbeeld een stucloper. Bij het ontbreken van bescherming is MCCOLLECT niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de vloer.
 9. Mocht het onverhoopt zo zijn dat MCCOLLECT de goederen niet binnen kan zetten en er moet gebruik worden gemaakt van een takel, verhuislift of een andersoortig hulpmiddel, dan zijn deze bijkomende kosten voor de klant. Eventueel dient de klant tevens een nieuwe bezorgafspraak te maken.
 10. Indien MCCOLLECT de goederen via een trap naar boven moeten brengen, dan komen er kosten van €15 per verdieping en €5 euro per object bij.
 11. Begane grond levering is op straat niveau, eventuele verhogingen of verlagingen voor de deur worden als een etage gezien. Ook eventuele tussen verdiepingen worden als een verdieping gezien.

 

 1. MCCOLLECT levert in een woonhuis niet op een etage, zoals bijvoorbeeld op een slaapkamer.
 2. MCCOLLECT bezorgt de goederen indien mogelijk binnen, pakt de goederen uit en monteert de goederen en neemt het afval mee.
 3. De klant verklaart alles in goede staat te hebben ontvangen door middel van het aftekenen van de bon. Na het tekenen kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schades.
 4. De klant rekent de afgesproken bezorgkosten (met pin of cash) bij de bezorgers af
 5. Indien de klant wenst dat er oude goederen mee terug worden genomen dan dient dit vooraf te worden gemeld, zodat er rekening mee kan worden gehouden in de bezorgplanning.
 6. De klant is voor het vervoer van oude goederen ( afhankelijk van het aantal en soort goed) een vergoeding verschuldigd en dit dient ter plaatse te worden betaald.
 7. De bezorgers kunnen ter plaatse te allen tijde een andere beslissing nemen indien er onvolledige informatie is verstrekt vanuit de klant en/of door voortschrijdend inzicht.

Artikel 7: Gevolgen niet of niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet aan de bezorgers, dan is MCCOLLECT gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MCCOLLECT.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet betaalt, mag MCCOLLECT zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van klant, zijn de vorderingen van MCCOLLECT op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MCCOLLECT, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan MCCOLLECT te betalen.

Artikel 8: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als MCCOLLECT een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MCCOLLECT verschuldigd zijn.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. MCCOLLECT is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien MCCOLLECT aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MCCOLLECT is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien MCCOLLECT aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schade bedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart MCCOLLECT tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MCCOLLECTgeleverde producten en/of diensten.

Artikel 11: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MCCOLLECT toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door MCCOLLECT niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MCCOLLECT in verzuim is.
 3. MCCOLLECT heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichten uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MCCOLLECT kennis heeft gnomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 12: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van MCCOLLECT in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan MCCOLLECT kan worden toegerekend in een van de wil van MCCOLLECTonafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MCCOLLECT kan worden verlangd.
 2. Tot de lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MCCOLLECT 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MCCOLLECT er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (digitaal) geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. MCCOLLECT is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. MCCOLLECT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MCCOLLECT zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 15: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MCCOLLECT.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Artikel 17: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MCCOLLECT bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MCCOLLECT is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 januari 2022.